• Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили публичен търг
  10.04.2013

  10.04.2013

  Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне на спечелили публичен търг с тайно наддаване проведен на 05.04.2013 г., за отдаване под наем на „пакети от имоти” години който обхващат пасищата и мери на територията на Общината. 

 • Списъци на одобрените кандидати по проект "Независим живот и грижа в дома"
  1.04.2013

   

 • Протокол от извънредно общо събрание
  26.03.2013

  П Р О Т О К О Л
  № 13

 • ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на земеделска земя – пасища и мери
  21.03.2013

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  на
  земеделска земя – пасища и мери 

  ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 • СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до втори етап кандидати
  18.03.2013

   

   

 • В Община Ценово е получена ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС
  12.03.2013
  СЪОБЩЕНИЕ
   
  Във връзка с получено писмо от ПИРИН ЕНЕРДЖИ ООД, относно процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на бент на ПС „Янтра” и изграждане на МВЕЦ „Долна Студена””, Ви
 • Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
  11.03.2013
  На 14.03.2013 г.
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  25.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Предложение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  20.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Обявява се конкурс за длъжностите Сътрудник социални дейности и Домашен санитар
  12.02.2013

  ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот и грижа в дома”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5