Пътища и транспорт  

Община Ценово и нейният център е разположен недалеч от първокласния път Русе-Бяла-Велико Търново, част от транс-граничен транспортен коридор № 9.
Недостатък на географското разположение на община Ценово е липсата на железопътната линия. Най-близката гара (Бяла) се намира на около 7 км. от с. Ценово. Общинския център е разположен на около 45 км. от гр. Русе и на 32 км. от гр. Свищов.
Общината разполага с възможности за развитие на речен транспорт  по р.  Дунав с достъпа си до реката.
Основните пътни артерии са с градовете Русе, Бяла и Свищов.