Релеф

Територията на Община Ценово обхваща част от източната Дунавска хълмиста равнина, която тук се характеризира с разнообразен релеф. Около устието на река Янтра – източната част на Вардим–Новградската низина, надморската височина е 20 метра, а в местността ”Липите” – източно от село Белцов – 252 метра.
По- голяма част от хълмовете са заоблени – залесени или терасирани, а подходящите – с южно изложение, са засадени с лозя.
 
Дунавският бряг на Община Ценово е нисък. На по- голяма част от дължината му има изградена дига и отводнителни системи: Вардим- Новград и Батин- Кривина.
Съществуват релефни образувания като: Дядо Старчовата пещера край с.Белцов, карстовите  образувания - Хайдушките дупки и Кралимарковските стъпки в местността „Чуката”, с. Ценово, живописни меандри и старици по поречието на р. Янтра.

Климат

Община Ценово попада в областта с умерено – континентален климат, според климатичното райониране на България. Тази област е продължение на Средноевропейската климатична област.
Климатът в района се формира под влияние на въздушните маси, които постъпват от умерените географски ширини – океански и континентален.
Влиянието на тропическите и арктически въздушни маси е по- ограничено.
Средната годишна температура е +12˚градуса. Годишната амплитуда от средномесечната температура е 25.6˚ градуса, а тази от абсолютните – максимална и минимална – 70˚градуса.
През зимата тук се наблюдават много ниски температури, през лятото – много високи, по–големи от средните за същата географска ширина.
Валежите в района са разпределени неравномерно през годината. Най-влажен е месец юни - 98 мм., а най-малко валежи са месеците февруари – 28 мм. и март – 33мм.
Слана пада най-рано на 10 октомври и най- късно на 12 май.
Първите снеговалежи започват обикновено през ноември, а последните са през април.
През пролетта и лятото са чести случаите на градушки, които нанасят значителни поражения на селскостопанските култури.
Преобладаващи ветрове с почти еднакъв дял са североизточните и югозападните, а с най-малка повторяемост са северните, северозападните и южните ветрове. Случаите на тихо време са приблизително една четвърт от общия брой на наблюдаваните дни.
Режимът на мъглите, в прилежащата на р. Дунав територия, значително се различава от тази в останалите части на региона който е характерен за поречието на всички по- големи реки. 
 

Води 

Към Община Ценово принадлежи долното течение на р. Янтра, която се влива в р. Дунав на територията на общината при с. Кривина. Долината и е живописна, има много меандри. Част от територията на общината има наклон над 3˚ градуса , но релефът и е благоприятен за развитието на интензивно селско стопанство.