Защита на лични данни 

Длъжностно лице по защита на данните: 
Йордан Борисов, 
тел.0888311511, 
Е-поща: cenovo_zld@abv.bg 

 

Данни за администратора на лични данни Община Ценово
адрес:
с. Ценово, 
обл. Русе
ул. "Цар Освободител" № 66; 
Е-поща: obshtina_cenovo@abv.bg

 

Политика на защита на личните данни

Декларации за съгласие приложение 01 

Декларации за съгласие приложение 02