18.05.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г.–31.12.2018г. параграф 6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с т. 6.1 Придобиване на имоти чрез закупуване. Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот, представляващ: ПИ №000163, площ 4.174 дка, НТП–нива, кат. V, местност „Драките” намиращ се в землището на с Караманово използван за гробищен парк  

цялото предложение >>