01.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Обявяване на обект „Изграждане на трупосъбирателна яма за обезвреждане на странични животински продукти по реда на Наредба №22/10.02.2006г.” за обект от първостепенно значение и допълване на нова точка в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2017г. като общински обект от първостепенно значение.

цялото предложение >>