13.08.2019

ОБЯВА

На основание Заповед № РД-11- 113 от 07.08.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019г.

Обява >>  
Заповед >>   
Документация >>