18.09.2018

ОБЯВА

   Със Заповед №РД-11/ 149 от 17.09.2018г. и Заповед №РД-11/ 150 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища. 

Заповед №РД-11/149 >>
Заповед №РД-11/150 >>