18.09.2018
ОБЯВА
           Със Заповед №РД-11/ 147 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – общинска собственост, който се намира в с. Долна Студена 
 
Заповед №РД-11/147>>