10.08.2020

ОБЯВА

 Със Заповед №РД-11/ 130 от 10.08.2020г., Заповед №РД-11/ 131 от 10.08.2020г., Заповед №РД-11/ 132 от 10.08.2020г. и Заповед №РД-11/ 133 от 10.08.2020г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/130>>  
Заповед №РД-11/131>>  
Заповед №РД-11/132>>   
Заповед №РД-11/133>>