30.09.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 139 от 27.09.2019г., Заповед №РД-11/ 140 от 27.09.2019г. и Заповед №РД-11/ 141 от 27.09.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти общинска собственост. 

Заповед №РД-11/139>>  
Заповед №РД-11/140>>   
Заповед №РД-11/141>>