20.07.2015

ОБЯВА

Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 16.07.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/ години земя общинска собственост:

Заповеди спечелили конкурса »