11.09.2018

Заповед

На основание Заповед № РД–11–143 на Кмета на Община Ценово се отменя процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

Заповед >>