28.09.2020

ЗАПОВЕД

На основание Решение № 81 на Общински съвет - Ценово, взето на редовно заседание с Протокол № 11/24.06.2О20г., чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл.З6, ал. 1 и ал.4 от Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово, във връзка с продажба на земя, частна общинска собственост, на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда върху нея.

Заповед №РД-11/165>>