22.03.2019

ОБЯВА 

На основание Заповед № РД–11–044 от 21.03.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на: 

Обект. Урегулиран поземлен имот II – 945 в кв. 14 по план на с. Ценово, с площ от 372м², ЕКТТЕ: 78361, общинска частна собственост. 

Обява >>  
Заповед >> 
Документация >>