10.08.2015

ОБЯВА
Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилия участник в проведения на 24.07.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/ години земя общинска собственост:
Заповед спечелил »