06.03.2018

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/29 от 26.02.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост представляваща незастроен имот, отреден за промишленост №501.986, по кадастрален и регулационен план на с. Ценово, община Ценово, област Русе с площ 6068 м²

Заповед >>