06.06.2017

Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с.  Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
Настоящата заповед да се връчи на 

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ

 

Заповед №РД-11-053 от 05.06.2017г. >>