11.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение „Водовземане от река Янтра и изграждане  на автоматизирана поливна система – капково напояване с автоматизирана система за торовнасяне на овощна градина - кайсии чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в имоти с идентификатори 78361.39.403  по КК и КР на с. Ценово, общ. Ценово “, с възложител „ГИП - 60“ ЕООД.

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000