Изх. № 1437

25.07.2023г.

  Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово 

      Ø  Христо Димчев Христов, с. Джулюница, ул. Янко Пенев № 5

Ø  Георги Трайков Георгиев  с. Джулюница, ул. Г. Иванов №4

Ø  Стефан Георгиев Трайков  гр. Свищов, ул. П. Р. Славейков №7, вх. А, ет. 1, ап. 3

  УВЕДОМЛЕНИЕ

            На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 2721/21.07.2023г. от Георги Трайков Георгиев и Стефан Георгиев Трайков до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлен имот с номера 41 и 42 кв. 9, с адрес: ул. „Георги Иванов“ № 4, с. Джулюница, община Ценово, област Русе.

 Изменението се изразява в :

Попълване на съществуващи сгради в имот 41 и изменение на границите с поземлен имот 42 (на изток)  от преки геодезически измервания на място.

 На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.

           Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.

             При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО