31.07.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Закупуване и монтаж на съоръжение за унищожаване на СЖП, с капацитет 100 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 36316.63.50 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Караманово, община Ценово“, с възложител ВАРДМИЕКС ЕООД.

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Караманово, ул. „Асен Илиев“ 48 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000