26.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение  за  

Закупуване на Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

Закупуване на Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

Закупуване на Автоматизиран робот за почистване на стопанствата;

Закупуване на Машина за семепочистване и обеззаразяване на семена от житни култури, което ще се реализира в с. Караманово, общ. Ценово, като проектно предложение към Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на Програмата за развитие на селските райони.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

Уведомително писмо>>