КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1.

 

Описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация /Устройствен правилник/

 

http://tsenovo.eu/administration

pdf

2.

 

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета и текстовете на издадените от него нормативни и общи административни актове /Наредби на Общински съвет/

 

http://tsenovo.eu/council/decisions

http://obs.tsenovo.eu/reshenia

pdf

3.

 

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Ценово

 

http://tsenovo.eu/home

htm

4.

 

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

 

http://tsenovo.eu/contacts

htm

5.

 

Правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

 

http://tsenovo.eu/services

pdf

6.

 

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

 

http://tsenovo.eu/administration
http://tsenovo.eu/council/otchet-obsavet

pdf

7.

 

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

 

http://tsenovo.eu/budjet

pdf

8.

 

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

 

http://tsenovo.eu/obshtestveni-porachki

pdf

9.

 

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

 

http://tsenovo.eu/council/obshtestveno-obsajdane-na-proekti-za-reshenia

pdf

10.

 

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

 

 http://tsenovo.eu/announcements

pdf

11.

 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията

 

http://tsenovo.eu/dostap-do-obshtestvena-informacia

pdf
doc

12.

 

Обявления за конкурси за държавни служители

 

http://tsenovo.eu/announcements

htm
pdf
doc

13.

 

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

http://tsenovo.eu/administration/registar
http://tsenovo.eu/council/deklaracii

pdf

14.

 

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

 

http://tsenovo.eu/home

htm
pdf

15.

 

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес

 

http://tsenovo.eu/home

htm

16.

 

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ /Заявление или устно запитване за достъп/

 

http://tsenovo.eu/dostap-do-obshtestvena-informacia

pdf

17.

 

Друга информация, определена със закон

 

http://tsenovo.eu/home

pdf

18.

 

Административни услуги

 

http://tsenovo.eu/services

pdf
doc