28.08.2018

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 133 от 27.08.2018г. и Заповед №РД-11/ 134 от 27.08.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища. 

Заповед №РД-11/133 >>  

Заповед №РД-11/134 >>