26.10.2018
ОБЯВА
Със Заповед №РД-11/ 166 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 167 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 168 от 15.10.2018г. и Заповед №РД-11/ 169 от 15.10.2018г., на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 
Заповед №РД-11/166>>  
Заповед №РД-11/167>>  
Заповед №РД-11/168>>  
Заповед №РД-11/169>>