15.04.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
         На основание чл. 26, ал. 2 и ал, 4 от Закона за нормативните актове, на 25.04.2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж З, стая 302 в сградата на Община Ценово. ще бъдат проведени обществени консултации във връзка с изработване на проект на Наредба за изменение на Наредба № l6 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ценово.
Д-р Петър Петров  Кмет на Община Ценово