23.09.2020

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 156 от 16.09.2020г. и Заповед №РД-11/ 157 от 16.09.2020г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години земеделска земя общинска собственост, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/156>>  
Заповед №РД-11/157>>