23.09.2020

ОБЯВА

   Със Заповед №РД-11/ 159 от 18.09.2020г., Заповед №РД-11/ 160 от 18.09.2020г., Заповед №РД-11/ 161 от 18.09.2020г. и Заповед №РД-11/ 162 от 18.09.2020г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/159>>  
Заповед №РД-11/160>>   
Заповед №РД-11/161>>  
Заповед №РД-11/162>>