24.07.2020

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 122 от 22.07.2020г., Заповед №РД-11/ 123 от 22.07.2020г. и Заповед №РД-11/ 124 от 22.07.2020г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 /пет/години. 

Заповед №РД-11/122>>  

Заповед №РД-11/123>>  

Заповед №РД-11/124>>