28.11.2018

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 195 от 20.11.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижим имот общинска собственост.

Заповед №РД-11/195 >>