27.04.2021

ОБЯВА

   Със Заповед №РД-11/054 от 26.04.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска собственост, представляващ представляващ  СГРАДА – МАСИВНА ДВУЕТАЖНА, II-етаж, 250 м² находяща се в с. Долна Студена УПИ II-420 с АПОС 2706/16.11.2016г.

Заповед №РД-11/054 >>