16.04.2019
ОБЯВА
Със Заповед №РД-11/ 055 от 12.04.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ - II - 945 кв. 14 по план на с. Ценово, с площ 372 кв.м.
 
Заповед №РД-11/055 >>