10.01.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост.

Заповед №РД-11/001>>