08.12.2017 г. 

ЗАПОВЕД

Със Заповед № РД-11-159 от 08.12.2017г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за възлагане на дейностите механизирана подготовка на почвата за залесяване, съгласно Наредба №2 от 07.02.2013 год. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране в подотдели: 9ж1, 11а.

Заповед № РД-11-159 от 08.12.2017