05.01.2021

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/01 от 04.01.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/01>>