22.11.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Екологична част към Общ устройствен план на Община Ценово, съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр.57/04 г., изм./ и на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Ценово, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителен проект на ОУП на Община Ценово, както и на  екологичната част към него. 
 
Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на интернет адрес: http://www.tsenovo.eu 
и в Община Ценово, с адрес: п.к. 7139, ул. "Цар Освободител" № 66, Област Русе,  
Телефон, факс и е-mail – тел. 08122/ 25 10; факс 08122/ 20 02; e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg ,
в сградата на община Ценово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лице за контакти: Еколога на община Ценово и Силвия Начева -специалист ТСУ и ОС.
 
Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:  30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 22.11.2019 г.  Становища могат да се депозират на адрес:
  • Община Ценово, , п.к. 7139, ул. "Цар Освободител" № 66, Област Русе,  
    Телефон, факс и е-mail – тел. 08122/ 25 10; факс 08122/ 20 02; e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg ,
    в сградата на община Ценово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лице за контакти: еколога на община Ценово.
 Общественото обсъждане ще се проведе на 27.12.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ценово.
 Свързани документи: Екологична част към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и схематични части към ОУП
 
Съобщение за провеждане на консултации >>   
Предварителен проект и схематични части към ОУП >>