12.04.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Ценово съобщава, че е изготвена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „Изграждане на ново предприятие за първична преработка (измиване и замразяване) и съхранение на плодове в УПИ II, кв. 81 по плана на с. Новград, община Ценово, област Русе“, с възложител: „Агрола Екоинвест“ ЕООД, гр. Русе

 Информацията е достъпна както следва: 

      - В сградата на Общинска администрация, стая 205, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

Писмени становища и мнения се приемат на горепосочените адреси, както и на е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg и riosv@riosv-ruse.org