08.03.2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите

Относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Басейнова дирекция Плевен във връзка с проектиране на обект: "Предприятие за преработка на плодове" в с. Новград

Прочети подробно