30.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Решение № РУ – 21- ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с разпоредителна част „да не се извършва екологична оценка“ на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от територията на землището на с. Долна Студена, прилежаща към селото и включваща имоти с №№ 000010, 000011, 000030, 000043, 000044, 000113, 000120, 000122, 000123, 000125, 000126, 000133, 000135, 000138 и 000139 по КВС на с. Долна Студена, с възложител Община Ценово.

Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град Русе, чрез РИОСВ – Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Кмет на Община Ценово

Решение на РИОСВ - РУСЕ »