02.08.2023  

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 Издадено разрешение за строеж № 954/ 24.07.2023г. на арх. Марин Моновски
 
 за обект: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“
 
 с подобект 1: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе“
 
с възложител: Министерство на вътрешните работи
 
 Разрешение за строеж № 954/ 24.07.2023