07.06.2018 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Във връзка с организирана акция за събиране и извозване на изоставени автомобили, разположени на тротоари, улици паркове, паркинги и други терени, общинска собственост, и извършена проверка на основание Заповед № 143/09.05.2018г. на Кмета на Община Ценово се установиха следните изоставени автомобили, които ще бъдат извозени на специализиран паркинг и след това предадени за разкомплектоване. 

Вижте списъка на автомобилите: