05.01.2021

ОБЯВАЛЕНИЕ

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Ценово обявява, че с Решение № 137 от 29.12.2020год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) с. Ценово, в част от ПИ с идентификатор №78361.28.531 (проектен № 78361.28.724 с площ 7,726 дка)  по КККР на с. Ценово, във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – за Пречиствателна станция за отпадъчни води“ с възложител Община Ценово 

ОБЩИНА ЦЕНОВО