29.05.2020

Резултати от прием на документи за наемане на 
ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ
по проект № BG05M9OP001-2.101-0189 
"ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО - 
"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3“

 

1. Списък  на одобрените потребители на услугата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ 

2. Списък на одобрените кандидати за „РАБОТНИК ИЗПЪЛНЯВАЩ ДОСТАВКИ ПО ДОМОВЕТЕ“  

3. Списък на одобрените кандидати за „ДИСПЕЧЕР“