25.05.2021

Решение № РУ-14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ценово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Ценово.