21.05.2019

Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2019г 

Регистър ИРС-2019>>