29.11.2013
Изтече десетия месец от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 месеца. Бюджетът на проекта е 188 067,47 лв., от който към 29.11.2013 г. са изразходвани 100 342,41 лв. Приходите от събраните потребителски такси са в размер на 9 914,64 лв. За успешното начало на реализацията на проектните дейности е получено авансово плащане в размер на 37 613,00 лв. Към 29.11.2013 г. са подадени 5 бр. искания за междинни плащания на стойност 75 796,08 лв. Верифицираните разходи са на обща стойност 62 423,31 лв.
Проектът се осъществява успешно на територията на цялата Община Ценово – селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина, Караманово и Пиперково.
Успешно се реализира основаната цел на проекта: Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 
Проекта обхваща следните целеви групи:
• Лица в т. ч. и деца с тройни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Към 29.11.2013 г. в „Звеното за услуги в домашна среда” са назначени 1 сътрудник, социални дейности, който подпомага работата на звеното и 28 домашни санитари, които работят на осем часа и предоставят почасови услуги на двама или повече потребители и 5 домашни санитаря, които работят на четири часа и обгрижват по един потребител.
От началото на предоставянето на услугите до сега потребители на почасовите услуги са били 91 лица - лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Към 29.11.2013 г. потребители на услугата „Домашен санитар” са 77 лица, които са разпределени по населените места, както следва:
В село Белцов – 5 потребители;
В село Беляново – 6 потребители;
В село Долна Студена- 12 потребители;
В село Джулюница – 2 потребители;
В село Караманово – 8 потребители;
В село Новград – 15 потребители;
В село Пиперково – 8 потребители;
В село Ценово – 21 потребители.
За почасовите услуги потребителите заплащат такса съгласно чл. 78а от Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, изменена с Решение № 96 от 28.06.2012 г. на Общински съвет – Ценово. 
Всички домашни санитари са преминали въвеждащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите. През месец октомври 2013 г. преминаха и надграждащо обучение за усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица с увреждания.
За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите през изтеклия шестмесечен период от предоставянето на услугата „Домашен санитар” бяха изготвени оценки на плановете. Потребителите нямаха възражение относно предлаганите услуги и са доволни от качеството. При извършените месечни посещения в домовете им се установиха нововъзникналите специфични потребности във връзка с настъпването на отоплителния сезон. От 01.11.2013 г. са актуализирани индивидуалните планове и индивидуалните работни планове, като са отразени услуги за задоволяване на новите потребности: осигуряване на отопление и почистване на сняг при необходимост.