08.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл. 20, ал. 1,  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Ценово съобщава, че е разработена схема за определяне на обхвата на доклад за екологична оценка и задание за определяне обхвата на оценката на Общ устройствен план на Община Ценово, като горепосочената документацията е достъпна за срок от  30 дни за мнения и становища както следва:

  • В сградата на Общинска администрация, стая 304, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;
  • В сградата на Кметство Белцов, Новград, Кривина, Долна Студена, Пиперково, Беляново, Караманово, Джулюница от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден;

Писмени становища и мнения се приемат на горепосочените адреси, както и на е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg.