29.04.2021

Публично обсъждане относно природните и предизвиканите от човека опасности и рискове, както и мерките за тяхното предотвратяване, смекчаване и управление, в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417

Покана 

Дневния ред