О Б Я В А
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА  
СГРАДА  II ет. – с. ДОЛНА СТУДЕНА, СОБСТСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Във връзка с изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственостна Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. приета с Решение №144 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №22/27.01.2021г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление, чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово заповед РД – 11 – 042 от 01.04.2021г. на Кмета на Община Ценово: 
            1. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот, който се намира в с. Долна Студена – общинска собственост, представляващ:
с. ДОЛНА СТУДЕНА
АПОС,  АЧОС
Имот-описание
Помещение
Площ         /м2/
УПИ,  ПИ квартал
АПОС
2706/16.11.2016г.
СГРАДА – МАСИВНА ДВУЕТАЖНА
II – етаж
250
УПИ II–420
           
            2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
            3. Оглед на обекта се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.
       4. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 20.04.2021г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
            5. Тръжната процедура да се проведе на 21.04.2021г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 11.00 часа.
          6. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите определени в Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово и законовата уредба.
            7. Определям цена на тръжните документация от 10.00лв., която се закупува от касата на Община Ценово.
       8. Определям начална тръжна цена от 250.00 лв. без ДДС съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на Наредба №2 за общинската собственост. Стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена.
            9. Определям размер на депозита за участие от 20% върху първоначалната тръжна цена.  Депозитът се  плаща в касата на Общината до 16.00 часа на деня предхождащ търга или по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. РУСЕ, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.
         10. Ако се установи, че участник в процедурата е лице имащо задължения към Община Ценово от всякакъв вид се отстранява от тръжната процедура
            11. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. № 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и на www.tsenovo.eu
 
 
ЗАПОВЕД
№ РД – 11 – 042 от 01.04.2021 г.
с. Ценово
 
            Във връзка с изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственостна Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. приета с Решение №144 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №22/27.01.2021г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление, чл. 14, ал. 1 и чл. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово
 НАРЕЖДАМ:
            1. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот, който се намира в с. Долна Студена – общинска собственост, представляващ:
 
с. ДОЛНА СТУДЕНА
АПОС,  АЧОС
Имот-описание
Помещение
Площ         /м2/
УПИ,  ПИ квартал
АПОС
2706/16.11.2016г.
СГРАДА – МАСИВНА ДВУЕТАЖНА
II – етаж
250
УПИ II–420
 
            2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
            3. Оглед на обекта се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.
            4. С настоящата заповед утвърждавам тръжните книжа.
          5. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 20.04.2021г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
            6. Тръжната процедура да се проведе на 21.04.2021г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 11.00 часа.
          7. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите определени в Наредба №2 за общинската собственост и законовата уредба.
            8. Определям цена на тръжните документация от 10.00лв. Закупуването им се извършва от касата на Община Ценово.
        9. Определям начална тръжна цена от 250.00лв. без ДДС съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на Наредба №2 за общинската собственост и стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена.
            10. Определям размер на депозита за участие от 20% върху първоначалната тръжна цена.  Депозитът се  плаща в касата на Общината до 16.00 часа на деня предхождащ търга или по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. РУСЕ, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.
           11. Ако се установи, че участник в процедурата е лице имащо задължения към Община Ценово от всякакъв вид се отстранява от тръжната процедура
            12. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. № 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и на www.tsenovo.eu
          13. Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ванко Петков – Директор на Дирекция „Специализирана администрация” при Община Ценово.
            14. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветомир Петров – Заместник кмет на Община Ценово.
            15. Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
            16. Обявата за публичния търг  да се постави на сайта на Община Ценово и на информационното табло на общината.
 
Д–р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово
 
Съгласувал,
Мирослава Колева
Юрисконсулт на Община Ценово
 
Изготвил,
Инж. Ванко Петков
Директор на Дирекция „СА“
 
Тръжна документация