27.07.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № 387 от 26.07.2018 г. на Директора на ОУ „Свети Климент Охридски”– с. Долна Студена, общ. Ценово  се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10  години на следните недвижими имоти намиращи се в землището на с. Долна Студена , собственост на юридическо лице - ОУ“Свети Климент Охридски“ село Долна Студена:

Обява >>  
Заповед >>   
Документация >>